Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:16

New American Standard Bible
2 Peter 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as also in all {his} letters, speaking in them of these things, in which there are some things that are hard to understand, which the untaught and unstable distort, as {they do} also the rest of the Scriptures, to their own destruction.
NA26 – ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν (5723) ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν (5748) δυσνόητά τινα, οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν (5719) ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.
WH – ως και εν πασαις επιστολαις λαλων (5723) εν αυταις περι τουτων εν αις εστιν (5719) δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν (5719) ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܶܗ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܗܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܣܺܝܩ ܠܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܡܥܰܩܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile