Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:17

New American Standard Bible
2 Peter 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the error of unscrupulous people and lose your own firm commitment,
NA26 – Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες (5723) φυλάσσεσθε (5732) ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες (5685) ἐκπέσητε (5632) τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ,
WH – υμεις ουν αγαπητοι προγινωσκοντες (5723) φυλασσεσθε (5732) ινα μη τη των αθεσμων πλανη συναπαχθεντες (5685) εκπεσητε (5632) του ιδιου στηριγμου
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܛܰܪܘ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܳܡܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile