Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:9

New American Standard Bible
2 Thessalonians 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {that is,} the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and false signs and wonders,
NA26 – οὗ ἐστιν (5748) παρουσία κατ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
WH – ου εστιν (5719) η παρουσια κατ ενεργειαν του σατανα εν παση δυναμει και σημειοις και τερασιν ψευδους
PES – ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܰܘ ܒ݁ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܺܝܠ ܘܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile