Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 3:6

New American Standard Bible
2 Thessalonians 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we command you, brothers {and sisters,} in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother {or sister} who leads a disorderly life and not {one} in accordance with the tradition which you received from us.
NA26 – Παραγγέλλομεν (5719) δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι (5733) ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος (5723) καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ ἡμῶν.
WH – παραγγελλομεν (5719) δε υμιν αδελφοι εν ονοματι του κυριου [ | [ημων] ] ιησου χριστου στελλεσθαι (5733) υμας απο παντος αδελφου ατακτως περιπατουντος (5723) και μη κατα την παραδοσιν ην [ παρελαβετε (5627) | παρελαβοσαν (5627) ] παρ ημων
PES – ܡܦ݂ܰܩܕ݂ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܐܰܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile