Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:15

New American Standard Bible
2 Timothy 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You are aware of the fact that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes.
NA26 – Οἶδας (5758) τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν (5648) με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν (5748) Φύγελος καὶ Ἑρμογένης.
WH – οιδας (5758) τουτο οτι απεστραφησαν (5648) με παντες οι εν τη ασια ων εστιν (5719) φυγελος και ερμογενης
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܡܶܢܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܓ݁ܶܠܳܘܣ ܘܗܶܪܡܳܓ݁ܶܢܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile