Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:18

New American Standard Bible
2 Timothy 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {men} who have gone astray from the truth, claiming that the resurrection has already taken place; and they are jeopardizing the faith of some.
NA26 – οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, (5656) λέγοντες (5723) τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, (5755) καὶ ἀνατρέπουσιν (5719) τήν τινων πίστιν.
WH – οιτινες περι την αληθειαν ηστοχησαν (5656) λεγοντες (5723) [ | [την] ] αναστασιν ηδη γεγονεναι (5755) και ανατρεπουσιν (5719) την τινων πιστιν
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile