Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:26

New American Standard Bible
2 Timothy 2:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they may come to their senses {and escape} from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will.
NA26 – καὶ ἀνανήψωσιν (5661) ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι (5772) ὑπ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.
WH – και ανανηψωσιν (5661) εκ της του διαβολου παγιδος εζωγρημενοι (5772) υπ αυτου εις το εκεινου θελημα
PES – ܘܢܶܥ݈ܗܕ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܚܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܘ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile