Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 2:7

New American Standard Bible
2 Timothy 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
NA26 – νόει class="show tvm">(5720) λέγω· class="show tvm">(5719) δώσει class="show tvm">(5692) γάρ σοι κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
WH – νοει class="show tvm">(5720) ο λεγω class="show tvm">(5719) δωσει class="show tvm">(5692) γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν
PES – ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile