Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:6

New American Standard Bible
2 Timothy 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For among them are those who slip into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses,
NA26 – ἐκ τούτων γάρ εἰσιν (5748) οἱ ἐνδύνοντες (5723) εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες (5723) γυναικάρια σεσωρευμένα (5772) ἁμαρτίαις, ἀγόμενα (5746) ἐπιθυμίαις ποικίλαις,
WH – εκ τουτων γαρ εισιν (5719) οι ενδυνοντες (5723) εις τας οικιας και αιχμαλωτιζοντες (5723) γυναικαρια σεσωρευμενα (5772) αμαρτιαις αγομενα (5746) επιθυμιαις ποικιλαις
PES – ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܠܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܫܳܒ݂ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܰܛܡܺܝܪܳܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile