Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:19

New American Standard Bible
2 Timothy 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.
NA26 – Ἄσπασαι (5663) Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.
WH – ασπασαι (5663) πρισκαν και ακυλαν και τον ονησιφορου οικον
PES – ܗܰܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܶܠܰܐ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ ܘܰܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܢܺܣܺܝܦ݂ܳܘܪܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile