Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:21

New American Standard Version
2 Timothy 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Make every effort to come before winter. Eubulus greets you, also Pudens and Linus and Claudia and all the brethren.
NA26 – Σπούδασον (5657) πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. (5629) Ἀσπάζεταί (5736) σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
WH – σπουδασον (5657) προ χειμωνος ελθειν (5629) ασπαζεται (5736) σε ευβουλος και πουδης και λινος και κλαυδια και οι αδελφοι [ [παντες] | παντες ]
PES – ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܐܶܘܒ݂ܽܘܠܳܘܣ ܘܦ݁ܽܘܕ݂ܺܣ ܘܠܺܝܢܳܘܣ ܘܰܩܠܰܘܕ݂ܺܝܰܐ ܘܰܐܚܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile