Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:20

New American Standard Version
2 Peter 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But know this first of all, that no prophecy of Scripture is {a matter} of one's own interpretation,
NA26 – τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, (5723) ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· (5736)
WH – τουτο πρωτον γινωσκοντες (5723) οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου γινεται (5736)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܗ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܀
Lexical Parser: