Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:14

New American Standard Bible
Acts 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean."
NA26 – δὲ Πέτρος εἶπεν, (5627) Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον (5627) πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.
WH – ο δε πετρος ειπεν (5627) μηδαμως κυριε οτι ουδεποτε εφαγον (5627) παν κοινον και ακαθαρτον
PES – ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܚܳܣ ܡܳܪܝ ܕ݁ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܝܰܒ݂ ܘܰܛܡܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile