Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:15

New American Standard Bible
Acts 10:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Again a voice {came} to him a second time, "What God has cleansed, no {longer} consider unholy."
NA26 – καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, θεὸς ἐκαθάρισεν class="show tvm">(5656) σὺ μὴ κοίνου. class="show tvm">(5720)
WH – και φωνη παλιν εκ δευτερου προς αυτον α ο θεος εκαθαρισεν class="show tvm">(5656) συ μη κοινου class="show tvm">(5720)
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܣܰܝܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile