Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:23

New American Standard Bible
Acts 10:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he invited them in and gave them lodging. Peter in Caesarea Now on the next day he got ready and went away with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him.
NA26 – εἰσκαλεσάμενος (5666) οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς (5631) ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον (5627) αὐτῷ.
WH – εισκαλεσαμενος (5666) ουν αυτους εξενισεν (5656) τη δε επαυριον αναστας (5631) εξηλθεν (5627) συν αυτοις και τινες των αδελφων των απο ιοππης [ | ] αυτω
PES – ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܩܳܡ ܠܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܶܗ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile