Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:29

New American Standard Version
Acts 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send {a contribution} for the relief of the brethren living in Judea.
NA26 – τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό (5710) τις ὥρισαν (5656) ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι (5658) τοῖς κατοικοῦσιν (5723) ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
WH – των δε μαθητων καθως ευπορειτο (5710) τις ωρισαν (5656) εκαστος αυτων εις διακονιαν πεμψαι (5658) τοις κατοικουσιν (5723) εν τη ιουδαια αδελφοις
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦ݁ܪܰܫܘ ܕ݁ܰܢܫܰܕ݁ܪܽܘܢ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile