Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:7

New American Standard Bible
Acts 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I also heard a voice saying to me, 'Get up, Peter; kill and eat.'
NA26 – ἤκουσα (5656) δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης (5723) μοι, Ἀναστάς, (5631) Πέτρε, θῦσον (5657) καὶ φάγε. (5628)
WH – ηκουσα (5656) δε και φωνης λεγουσης (5723) μοι αναστας (5631) πετρε θυσον (5657) και φαγε (5628)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܘܣ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile