Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:21

New American Standard Bible
Acts 12:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On an appointed day, after putting on his royal apparel, Herod took his seat on the rostrum and {began} delivering an address to them.
NA26 – τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος (5671) ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ καθίσας (5660) ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει (5707) πρὸς αὐτούς·
WH – τακτη δε ημερα [ [ο] | ο ] ηρωδης ενδυσαμενος (5671) εσθητα βασιλικην [ | [και] ] καθισας (5660) επι του βηματος εδημηγορει (5707) προς αυτους
PES – ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܠܒ݂ܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile