Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:13

New American Standard Bible
Acts 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Paul and his companions put out to sea from Paphos and came to Perga in Pamphylia; but John left them and returned to Jerusalem.
NA26 – Ἀναχθέντες (5685) δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον (5627) εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας (5660) ἀπ αὐτῶν ὑπέστρεψεν (5656) εἰς Ἱεροσόλυμα.
WH – αναχθεντες (5685) δε απο της παφου οι περι παυλον ηλθον (5627) εις περγην της παμφυλιας ιωαννης δε αποχωρησας (5660) απ αυτων υπεστρεψεν (5656) εις ιεροσολυμα
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile