Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:3

New American Standard Bible
Acts 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore they spent a long time {there} speaking boldly {with reliance} upon the Lord, who was testifying to the word of His grace, granting that signs and wonders be performed by their hands.
NA26 – ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν (5656) παρρησιαζόμενοι (5740) ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι (5723) ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι (5723) σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι (5738) διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
WH – ικανον μεν ουν χρονον διετριψαν (5656) παρρησιαζομενοι (5740) επι τω κυριω τω μαρτυρουντι (5723) [ | [επι] ] τω λογω της χαριτος αυτου διδοντι (5723) σημεια και τερατα γινεσθαι (5738) δια των χειρων αυτων
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܽܘ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile