Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:5

New American Standard Bible
Acts 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when an attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their rulers, to treat them abusively and to stone them,
NA26 – ὡς δὲ ἐγένετο (5633) ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι (5658) καὶ λιθοβολῆσαι (5658) αὐτούς,
WH – ως δε εγενετο (5633) ορμη των εθνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι (5658) και λιθοβολησαι (5658) αυτους
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓ݁ܙܳܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܨܰܥܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܪܓ݁ܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile