Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:17

New American Standard Bible
Acts 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – SO THAT THE REST OF MANKIND MAY SEEK THE LORD, AND ALL THE GENTILES WHO ARE CALLED BY MY NAME,'
NA26 – ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν class="show tvm">(5661) οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ οὓς ἐπικέκληται class="show tvm">(5769) τὸ ὄνομά μου ἐπ αὐτούς, λέγει class="show tvm">(5719) κύριος ποιῶν class="show tvm">(5723) ταῦτα
WH – οπως αν εκζητησωσιν class="show tvm">(5661) οι καταλοιποι των ανθρωπων τον κυριον και παντα τα εθνη εφ ους επικεκληται class="show tvm">(5769) το ονομα μου επ αυτους λεγει class="show tvm">(5719) κυριος ποιων class="show tvm">(5723) ταυτα
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܫܰܪܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile