Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:19

New American Standard Bible
Acts 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when her masters saw that their hope of profit was {suddenly} gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities,
NA26 – ἰδόντες (5631) δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι (5637) τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν (5656) εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
WH – ιδοντες (5631) δε οι κυριοι αυτης οτι εξηλθεν (5627) η ελπις της εργασιας αυτων επιλαβομενοι (5637) τον παυλον και τον σιλαν ειλκυσαν (5656) εις την αγοραν επι τους αρχοντας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܡܳܪܶܝܗ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܗܽܘܢ ܐܰܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܳܐ ܘܰܢܓ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܩܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile