Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:20

New American Standard Bible
Acts 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when they had brought them to the chief magistrates, they said, "These men, Jews as they are, are causing our city trouble,
NA26 – καὶ προσαγαγόντες (5631) αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, (5627) Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν (5719) ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, (5723)
WH – και προσαγαγοντες (5631) αυτους τοις στρατηγοις ειπαν (5627) ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν (5719) ημων την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες (5723)
PES – ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ ܘܰܠܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܕ݂ܰܠܚܺܝܢ ܠܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile