Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:21

New American Standard Bible
Acts 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they are proclaiming customs that are not lawful for us to accept or to practice, {since} we are Romans."
NA26 – καὶ καταγγέλλουσιν (5719) ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι (5738) οὐδὲ ποιεῖν (5721) Ῥωμαίοις οὖσιν. (5752)
WH – και καταγγελλουσιν (5719) εθη α ουκ εξεστιν (5719) ημιν παραδεχεσθαι (5738) ουδε ποιειν (5721) ρωμαιοις ουσιν (5723)
PES – ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܠܰܢ ܥܝܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile