Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:34

New American Standard Bible
Acts 16:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he brought them into his house and set food before them, and was overjoyed, since he had become a believer in God together with his whole household.
NA26 – ἀναγαγών class="show tvm">(5631) τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν class="show tvm">(5656) τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο class="show tvm">(5662) πανοικεὶ πεπιστευκὼς class="show tvm">(5761) τῷ θεῷ.
WH – αναγαγων class="show tvm">(5631) τε αυτους εις τον οικον παρεθηκεν class="show tvm">(5656) τραπεζαν και ηγαλλιασατο class="show tvm">(5662) πανοικει πεπιστευκως class="show tvm">(5761) τω θεω
PES – ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܘܪܳܘܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile