Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:19

New American Standard Bible
Acts 17:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is which you are proclaiming?
NA26 – ἐπιλαβόμενοί (5637) τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, (5627) λέγοντες, (5723) Δυνάμεθα (5736) γνῶναι (5629) τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη (5746) διδαχή;
WH – επιλαβομενοι (5637) [ δε | τε ] αυτου επι τον αρειον παγον ηγαγον (5627) λεγοντες (5723) δυναμεθα (5736) γνωναι (5629) τις η καινη αυτη [ [η] | η ] υπο σου λαλουμενη (5746) διδαχη
PES – ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile