Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:2

New American Standard Bible
Acts 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And according to Paul's custom, he visited them, and for three Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,
NA26 – κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς (5756) τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν (5627) πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,
WH – κατα δε το ειωθος (5756) τω παυλω εισηλθεν (5627) προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεξατο (5662) αυτοις απο των γραφων
PES – ܘܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܫܰܒ݁ܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile