Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:29

New American Standard Bible
Acts 17:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, since we are the descendants of God, we ought not to think that the Divine {Nature} is like gold or silver or stone, an image formed by human skill and thought.
NA26 – γένος οὖν ὑπάρχοντες class="show tvm">(5723) τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν class="show tvm">(5719) νομίζειν class="show tvm">(5721) χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι class="show tvm">(5750) ὅμοιον.
WH – γενος ουν υπαρχοντες class="show tvm">(5723) του θεου ουκ οφειλομεν class="show tvm">(5719) νομιζειν class="show tvm">(5721) χρυσω η αργυρω η λιθω χαραγματι τεχνης και ενθυμησεως ανθρωπου το θειον ειναι class="show tvm">(5721) ομοιον
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܛܽܘܗܡܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܶܣܒ݁ܰܪ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܠܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܦ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile