Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:14

New American Standard Bible
Acts 18:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were {a matter of} some crime or vicious, unscrupulous act, O Jews, it would be reasonable for me to put up with you;
NA26 – μέλλοντος (5723) δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν (5721) τὸ στόμα εἶπεν (5627) Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν (5713) ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην (5639) ὑμῶν·
WH – μελλοντος (5723) δε του παυλου ανοιγειν (5721) το στομα ειπεν (5627) ο γαλλιων προς τους ιουδαιους ει μεν ην (5707) αδικημα τι η ραδιουργημα πονηρον ω ιουδαιοι κατα λογον αν ανεσχομην (5639) υμων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܠܽܘ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠ ܐܰܘ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒ݁ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile