Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:2,18, 26

New American Standard Bible
Acts 18:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them,
NA26 – καὶ εὑρών (5631) τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα (5756) ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι (5760) Κλαύδιον χωρίζεσθαι (5745) πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν (5627) αὐτοῖς,
WH – και ευρων (5631) τινα ιουδαιον ονοματι ακυλαν ποντικον τω γενει προσφατως εληλυθοτα (5756) απο της ιταλιας και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το διατεταχεναι (5760) κλαυδιον χωριζεσθαι (5745) παντας τους ιουδαιους απο της ρωμης προσηλθεν (5627) αυτοις
PES – ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܗ݈ܘ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܩܠܰܘܕ݂ܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Paul, when he had remained many days longer, took leave of the brothers {and sisters} and sailed away to Syria, and Priscilla and Aquila were with him. Paul {first} had his hair cut at Cenchrea, for he was keeping a vow.
NA26 – δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας (5660) ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος (5671) ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν (5707) γὰρ εὐχήν.
WH – ο δε παυλος ετι προσμεινας (5660) ημερας ικανας τοις αδελφοις αποταξαμενος (5671) εξεπλει (5707) εις την συριαν και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλας κειραμενος (5671) εν κεγχρεαις την κεφαλην ειχεν (5707) γαρ ευχην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܚܶܐ ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܘܰܐܩܶܠܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܦ݁ܰܪ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܶܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܢܕ݂ܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Acts 18:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he began speaking boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained the way of God more accurately to him.
NA26 – οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι (5738) ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες (5660) δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο (5639) αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ.
WH – ουτος τε ηρξατο (5668) παρρησιαζεσθαι (5738) εν τη συναγωγη ακουσαντες (5660) δε αυτου πρισκιλλα και ακυλας προσελαβοντο (5639) αυτον και ακριβεστερον αυτω εξεθεντο (5639) την οδον [ του θεου | [του θεου] ]
PES – ܘܫܰܪܺܝ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܡܥܽܘܗ݈ܝ ܐܰܩܶܠܳܘܣ ܘܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܘܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܚܰܘܺܝܘܗ݈ܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile