Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:21

New American Standard Bible
Acts 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but took leave of them and said, "I will return to you again if God wills," and he set sail from Ephesus.
NA26 – ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, (5631) Πάλιν ἀνακάμψω (5692) πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, (5723) ἀνήχθη (5681) ἀπὸ τῆς Ἐφέσου·
WH – αλλα αποταξαμενος (5671) και ειπων (5631) παλιν ανακαμψω (5692) προς υμας του θεου θελοντος (5723) ανηχθη (5681) απο της εφεσου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܐܶܦ݂ܢܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܰܐܩܶܠܳܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile