Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:23

New American Standard Bible
Acts 18:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after spending some time {there,} he left and passed successively through the Galatian region and Phrygia, strengthening all the disciples.
NA26 – καὶ ποιήσας (5660) χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος (5740) καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων (5723) πάντας τοὺς μαθητάς.
WH – και ποιησας (5660) χρονον τινα εξηλθεν (5627) διερχομενος (5740) καθεξης την γαλατικην χωραν και φρυγιαν [ στηριζων (5723) | επιστηριζων (5723) ] παντας τους μαθητας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܶܐ ܢܦ݂ܰܩ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ ܘܕ݂ܰܦ݂ܪܽܘܓ݂ܺܝܰܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܩܰܝܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile