Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:22

New American Standard Bible
Acts 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after he sent into Macedonia two of those who assisted him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while.
NA26 – ἀποστείλας (5660) δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων (5723) αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν (5627) χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.
WH – αποστειλας (5660) δε εις την μακεδονιαν δυο των διακονουντων (5723) αυτω τιμοθεον και εραστον αυτος επεσχεν (5627) χρονον εις την ασιαν
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܘܠܶܐܪܰܣܛܳܘܣ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܘܺܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile