Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:25

New American Standard Version
Acts 19:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – these he gathered together with the workmen of similar {trades,} and said, ""Men, you know that our prosperity depends upon this business.
NA26 – οὓς συναθροίσας (5660) καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν, (5627) Ἄνδρες, ἐπίστασθε (5736) ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας εὐπορία ἡμῖν ἐστιν, (5748)
WH – ους συναθροισας (5660) και τους περι τα τοιαυτα εργατας ειπεν (5627) ανδρες επιστασθε (5736) οτι εκ ταυτης της εργασιας η ευπορια ημιν εστιν (5719)
PES – ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܰܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile