Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:26

New American Standard Bible
Acts 19:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a considerable number of people, saying that gods made by hands are not gods {at all.}
NA26 – καὶ θεωρεῖτε class="show tvm">(5719) καὶ ἀκούετε class="show tvm">(5719) ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας Παῦλος οὗτος πείσας class="show tvm">(5660) μετέστησεν class="show tvm">(5656) ἱκανὸν ὄχλον, λέγων class="show tvm">(5723) ὅτι οὐκ εἰσὶν class="show tvm">(5748) θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. class="show tvm">(5740)
WH – και θεωρειτε class="show tvm">(5719) και ακουετε class="show tvm">(5719) οτι ου μονον εφεσου αλλα σχεδον πασης της ασιας ο παυλος ουτος πεισας class="show tvm">(5660) μετεστησεν class="show tvm">(5656) ικανον οχλον λεγων class="show tvm">(5723) οτι ουκ εισιν class="show tvm">(5719) θεοι οι δια χειρων γινομενοι class="show tvm">(5740)
PES – ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܶܦ݂ܶܣܳܘܣ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܣܺܝܰܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܗܦ݁ܶܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile