Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:29

New American Standard Bible
Acts 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The city was filled with the confusion, and they rushed together into the theater, dragging along Gaius and Aristarchus, Paul's Macedonian traveling companions.
NA26 – καὶ ἐπλήσθη (5681) πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν (5656) τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες (5660) Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
WH – και επλησθη (5681) η πολις της συγχυσεως ωρμησαν (5656) τε ομοθυμαδον εις το θεατρον συναρπασαντες (5660) γαιον και αρισταρχον μακεδονας συνεκδημους παυλου
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܘܰܚܛܰܦ݂ܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile