Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:8

New American Standard Bible
Acts 19:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he entered the synagogue and continued speaking out boldly for three months, having discussions and persuading {them} about the kingdom of God.
NA26 – Εἰσελθὼν (5631) δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο (5711) ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος (5740) καὶ πείθων (5723) τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.
WH – εισελθων (5631) δε εις την συναγωγην επαρρησιαζετο (5711) επι μηνας τρεις διαλεγομενος (5740) και πειθων (5723) [ | [τα] ] περι της βασιλειας του θεου
PES – ܘܥܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile