Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:24

New American Standard Bible
Acts 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they prayed and said, "You, Lord, who know the hearts of all {people,} show which one of these two You have chosen
NA26 – καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, class="show tvm">(5627) Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα
WH – και προσευξαμενοι class="show tvm">(5666) ειπαν class="show tvm">(5627) συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον class="show tvm">(5657) ον εξελεξω class="show tvm">(5668) εκ τουτων των δυο ενα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܨܰܠܺܝܘ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile