Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:4

New American Standard Bible
Acts 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, "Which," {He said,} "you heard of from Me;
NA26 – καὶ συναλιζόμενος class="show tvm">(5740) παρήγγειλεν class="show tvm">(5656) αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, class="show tvm">(5745) ἀλλὰ περιμένειν class="show tvm">(5721) τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ class="show tvm">(5656) μου·
WH – και συναλιζομενος class="show tvm">(5740) παρηγγειλεν class="show tvm">(5656) αυτοις απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι class="show tvm">(5745) αλλα περιμενειν class="show tvm">(5721) την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε class="show tvm">(5656) μου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܟ݂ܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܠܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile