Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:3

New American Standard Bible
Acts 20:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {there} he spent three months, and when a plot was formed against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia.
NA26 – ποιήσας class="show tvm">(5660) τε μῆνας τρεῖς γενομένης class="show tvm">(5637) ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι class="show tvm">(5723) ἀνάγεσθαι class="show tvm">(5745) εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο class="show tvm">(5633) γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν class="show tvm">(5721) διὰ Μακεδονίας.
WH – ποιησας class="show tvm">(5660) τε μηνας τρεις γενομενης class="show tvm">(5637) επιβουλης αυτω υπο των ιουδαιων μελλοντι class="show tvm">(5723) αναγεσθαι class="show tvm">(5745) εις την συριαν εγενετο class="show tvm">(5633) γνωμης του υποστρεφειν class="show tvm">(5721) δια μακεδονιας
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܕ݁ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile