Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:31

New American Standard Bible
Acts 20:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore be on the alert, remembering that night and day for a period of three years I did not cease to admonish each one with tears.
NA26 – διὸ γρηγορεῖτε, (5720) μνημονεύοντες (5723) ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην (5668) μετὰ δακρύων νουθετῶν (5723) ἕνα ἕκαστον.
WH – διο γρηγορειτε (5720) μνημονευοντες (5723) οτι τριετιαν νυκτα και ημεραν ουκ επαυσαμην (5668) μετα δακρυων νουθετων (5723) ενα εκαστον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܥܰܗܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܫܢܰܝܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܠܳܐ ܫܠܺܝܬ݂ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܡܰܪܬ݁ܶܐ ܐܶܢܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile