Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:32

New American Standard Bible
Acts 20:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And now I entrust you to God and to the word of His grace, which is able to build {you} up and to give {you} the inheritance among all those who are sanctified.
NA26 – καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι (5731) ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ (5740) οἰκοδομῆσαι (5658) καὶ δοῦναι (5629) τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις (5772) πᾶσιν.
WH – και τα νυν παρατιθεμαι (5731) υμας τω [ κυριω | θεω ] και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμενω (5740) οικοδομησαι (5658) και δουναι (5629) την κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις (5772) πασιν
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܺܝ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܒ݁ܳܢܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܝܳܗܒ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile