Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:7

New American Standard Bible
Acts 20:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul {began} talking to them, intending to leave the next day, and he prolonged his message until midnight.
NA26 – Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων (5772) ἡμῶν κλάσαι (5658) ἄρτον Παῦλος διελέγετο (5711) αὐτοῖς, μέλλων (5723) ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν (5707) τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
WH – εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων (5772) ημων κλασαι (5658) αρτον ο παυλος διελεγετο (5711) αυτοις μελλων (5723) εξιεναι (5721) τη επαυριον παρετεινεν (5707) τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου
PES – ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܩܨܶܐ ܐܶܘܟ݂ܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܘܰܐܓ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile