Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:29

New American Standard Bible
Acts 21:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For they had previously seen Trophimus the Ephesian in the city with him, and they thought that Paul had brought him into the temple.
NA26 – ἦσαν (5713) γὰρ προεωρακότες (5761) Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον (5707) ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν (5627) Παῦλος.
WH – ησαν (5707) γαρ προεωρακοτες (5761) τροφιμον τον εφεσιον εν τη πολει συν αυτω ον ενομιζον (5707) οτι εις το ιερον εισηγαγεν (5627) ο παυλος
PES – ܩܰܕ݁ܶܡܘ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܙܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܰܛܪܳܘܦ݂ܺܝܡܳܣ ܐܶܦ݂ܶܣܳܝܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile