Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:34

New American Standard Bible
Acts 21:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But among the crowd, some were shouting one thing {and} some another, and when he could not find out the facts because of the uproar, he ordered that Paul be brought into the barracks.
NA26 – ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν class="show tvm">(5707) ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου class="show tvm">(5740) δὲ αὐτοῦ γνῶναι class="show tvm">(5629) τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν class="show tvm">(5656) ἄγεσθαι class="show tvm">(5745) αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
WH – αλλοι δε αλλο τι επεφωνουν class="show tvm">(5707) εν τω οχλω μη δυναμενου class="show tvm">(5740) δε αυτου γνωναι class="show tvm">(5629) το ασφαλες δια τον θορυβον εκελευσεν class="show tvm">(5656) αγεσθαι class="show tvm">(5745) αυτον εις την παρεμβολην
PES – ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܡܶܛܽܠ ܩܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile