Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:20

New American Standard Bible
Acts 22:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And when the blood of Your witness Stephen was being shed, I also was standing nearby and approving, and watching over the cloaks of those who were killing him.'
NA26 – καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην (5713) ἐφεστὼς (5761) καὶ συνευδοκῶν (5723) καὶ φυλάσσων (5723) τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων (5723) αὐτόν.
WH – και οτε εξεχυννετο (5712) το αιμα στεφανου του μαρτυρος σου και αυτος ημην (5710) εφεστως (5761) και συνευδοκων (5723) και φυλασσων (5723) τα ιματια των αναιρουντων (5723) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܣ ܣܳܗܕ݁ܳܟ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܫܳܠܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܛܽܘܠܰܘܗ݈ܝ ܘܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile