Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:24

New American Standard Bible
Acts 22:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the commander ordered that he be brought into the barracks, saying that he was to be interrogated by flogging so that he would find out the reason why they were shouting against him that way.
NA26 – ἐκέλευσεν (5656) χιλίαρχος εἰσάγεσθαι (5745) αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας (5631) μάστιξιν ἀνετάζεσθαι (5745) αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ (5632) δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν (5707) αὐτῷ.
WH – εκελευσεν (5656) ο χιλιαρχος εισαγεσθαι (5745) αυτον εις την παρεμβολην ειπας (5631) μαστιξιν ανεταζεσθαι (5745) αυτον ινα επιγνω (5632) δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν (5707) αυτω
PES – ܦ݁ܩܰܕ݂ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܓ݂ܕ݁ܶܐ ܢܶܫܬ݁ܰܐܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile