Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:23,33

New American Standard Bible
Acts 23:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he called to him two of the centurions and said, "Get two hundred soldiers ready by the third hour of the night to proceed to Caesarea, with seventy horsemen and two hundred spearmen."
NA26 – Καὶ προσκαλεσάμενος (5666) δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, (5627) Ἑτοιμάσατε (5657) στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν (5680) ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,
WH – και προσκαλεσαμενος (5666) [ τινας δυο | δυο [τινας] ] των εκατονταρχων ειπεν (5627) ετοιμασατε (5657) στρατιωτας διακοσιους οπως πορευθωσιν (5680) εως [ καισαριας | καισαρειας ] και ιππεις εβδομηκοντα και δεξιολαβους διακοσιους απο τριτης ωρας της νυκτος
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܥܰܬ݁ܶܕ݂ܘ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܦ݂ܰܪܳܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܫܳܕ݂ܝܰܝ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 23:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When these {horsemen} had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they also presented Paul to him.
NA26 – οἵτινες εἰσελθόντες (5631) εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες (5631) τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν (5656) καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.
WH – οιτινες εισελθοντες (5631) εις την [ καισαριαν | καισαρειαν ] και αναδοντες (5631) την επιστολην τω ηγεμονι παρεστησαν (5656) και τον παυλον αυτω
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܠܗܺܓ݂ܡܳܘܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ݈ܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile