Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:7

New American Standard Bible
Acts 23:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he said this, a dissension occurred between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided.
NA26 – τοῦτο δὲ αὐτοῦ εἰπόντος class="show tvm">(5631) ἐγένετο class="show tvm">(5633) στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη class="show tvm">(5681) τὸ πλῆθος.
WH – τουτο δε αυτου [ λαλουντος class="show tvm">(5723) | ειποντος class="show tvm">(5631) ] εγενετο class="show tvm">(5633) στασις των φαρισαιων και σαδδουκαιων και εσχισθη class="show tvm">(5681) το πληθος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܦ݂ܰܠܘ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile